Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób zarządzamy danymi osobowymi użytkowników, którzy tworzą własną tożsamość cyfrową (tzw. "Unikalny identyfikator") w celu uzyskania dostępu do aplikacji, a także zastrzeżonego obszaru portali Enel X Way S.r.l. oraz innych Spółek Grupy Enel posiadających "Unikalny identyfikator". 

Niniejsza polityka prywatności jest dostarczana zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 ("RODO").

1. Administrator danych

Enel X Way S.r.l., z siedzibą pod adresem Via Flaminia 970, 00189 - Rzym, numer VAT 15844561009 - PEC enelxway@pec.enel.it (zwany dalej „Enel X Way” lub „Administratorem”), jako Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

2 Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Enel X Way wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: dpo.enelxway@enel.com.

3 Obiekt i metody przetwarzania

3.1 Enel X Way będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie podczas tworzenia Twojej tożsamości cyfrowej ("Dane osobowe"). W szczególności w momencie tworzenia Unikalnego Identyfikatora Enel wymagane są niektóre Dane Osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (ten ostatni tylko dla klientów indywidualnych) – tzw. "dane rejestracyjne" – niezbędne do pomyślnego zakończenia rejestracji, uzyskania dostępu do Aplikacji 

oraz korzystania z usług oferowanych przez poszczególne spółki Grupy Enel uczestniczące w Unikalnym Identyfikatorze. Dane rejestracyjne, a także wszelkie dane, które mogą być już dostępne dla Administratora Danych, pozyskane w ramach innych stosunków umownych z nim, w żadnym wypadku nie będą przekazywane innym spółkom Grupy Enel. Wyłącznie dane rejestracyjne są również przetwarzane przez spółki Grupy Enel, które świadczą usługę uwierzytelniania, specjalnie wyznaczone do tego celu jako podmioty przetwarzające dane (Enel Italia S.p.A. i Enel Global Services S.r.l.).

3.2 Przetwarzanie Danych Osobowych do celów niniejszej polityki prywatności oznacza każdą operację lub zestaw operacji, przeprowadzanych za pomocą zautomatyzowanych procesów i stosowanych do Danych Osobowych, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, ekstrakcja, konsultacje, wykorzystanie, komunikacja poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma ich udostępnienia, porównanie lub wzajemne połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

3.3 Informujemy, że takie Dane Osobowe będą przetwarzane ręcznie i/lub przy wsparciu środków komputerowych lub telematycznych. 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania

4.1 Enel X Way będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe, aby umożliwić Ci rejestrację i dostęp do Aplikacji za pomocą "Unikalnego identyfikatora" w ramach wykonywania umowy. Aby osiągnąć ten konkretny cel, konieczne jest podanie danych: niezastosowanie się do niego uniemożliwi rejestrację i dostęp do Aplikacji. 

4.2 Pierwsza rejestracja: Osobiste dane rejestracyjne są gromadzone w momencie tworzenia Unikalnego identyfikatora na jednym z portali internetowych lub Aplikacji mobilnych, które zapewniają funkcję rejestracji. Utworzenie Unikalnego Identyfikatora umożliwia dostęp, za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła, do zastrzeżonego obszaru portali internetowych i Aplikacji mobilnej uczestniczących spółek Grupy Enel.

Użytkownicy, którzy byli już zarejestrowani w usługach cyfrowych Spółek Grupy Enel uczestniczących w usłudze Unikalnego ID przed utworzeniem samego Unikalnego Identyfikatora, aby nadal uzyskiwać dostęp do Aplikacji, muszą zaakceptować Warunki tworzenia Unikalnego Identyfikatora.

Należy pamiętać, że nie jest możliwy dostęp do usługi za pomocą danych dostępowych wygenerowanych przed 9 września 2019 r., czyli datą wprowadzenia Unikalnego ID.

4.3 Dostęp po rejestracji: Dostęp do Aplikacji jest możliwy tylko za pośrednictwem unikalnego identyfikatora Enel. Do celów uwierzytelniania system Unique ID otrzymuje zaszyfrowane poświadczenia wprowadzone przez użytkownika w celu ich weryfikacji i walidacji. Państwa Dane Osobowe będą zatem przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji tych danych uwierzytelniających i umożliwienia Państwu dostępu do nich w prosty sposób i bez dodatkowych opłat z jakiegokolwiek kraju, w którym obecna jest upoważniona spółka Grupy Enel. Przyjmuje się, że takie dane, w celu uzyskania dostępu do Aplikacji, nie są w żadnym wypadku udostępniane innym spółkom Grupy Enel upoważnionym do korzystania z Unikalnego ID.

4.4 Dostęp do usług dostępnych za pośrednictwem Enel X Way odbywa się w następujący sposób:

a) za pośrednictwem Aplikacji po zarejestrowaniu Unikalnego Identyfikatora;

b) poprzez wykorzystanie danych uwierzytelniających wybranych dla tożsamości utworzonej w sieci społecznościowej (tzw. "login społecznościowy"), w szczególności tożsamości utworzonych na AppleId, Facebooku i Google, gdy opcja jest dostępna. Po zaakceptowaniu warunków korzystania z usługi, Unikalny identyfikator zostanie powiązany z użytkownikiem.

W przypadku, gdy zdecydujesz się uzyskać dostęp za pomocą danych logowania do sieci społecznościowej, Enel X Way pozyska Twoje Dane Osobowe (Imię, Nazwisko, E-mail) zgodnie z upoważnieniami, które udzieliłeś danemu portalowi społecznościowemu. W związku z tym jesteś zobowiązany do sprawdzenia ustawień udostępnionych przez portal społecznościowy, a także do uważnego zapoznania się z odpowiednią polityką prywatności. Możesz jednak w dowolnym momencie aktualizować lub modyfikować wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem logowania społecznościowego.

Enel X Way zachowa kod identyfikacyjny powiązany z Twoim kontem w referencyjnej usłudze sieci społecznościowej, gdy użyjesz go do zalogowania się do Enel X Way lub do udostępniania treści hostowanych na stronie; będą one przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia żądanych usług. W każdym razie Enel X Way nie będzie mieć wiedzy na temat poświadczeń używanych do uzyskania dostępu do sieci społecznościowej.

  

5. Odbiorcy danych osobowych

Twoje Dane Osobowe mogą być udostępniane w celach wymienionych poniżej:

a) pracowników i współpracowników Enel X Way, specjalnie wyznaczonych jako Osoby Upoważnione do przetwarzania;

b) spółkom z Grupy Enel, które świadczą usługi uwierzytelniania (Enel Italia S.p.A. i Enel Global Services S.r.l.), a także spółkom zewnętrznym lub innym podmiotom, które wykonują te same czynności w ramach outsourcingu w imieniu Enel X Way, specjalnie wyznaczonym do tego celu jako podmioty przetwarzające dane;

c) instytucjom, organom publicznym i prywatnym, organom nadzorczym i kontrolnym.

6 Przekazywanie danych osobowych

6.1 Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Te same dane mogą być przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony, uznanego w specjalnej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

6.2 Ewentualne przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE, w przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, będzie możliwe tylko wtedy, gdy zaangażowani administratorzy danych i podmioty przetwarzające zapewnią odpowiednie gwarancje umowne lub oparte na umowach, w tym wiążące reguły korporacyjne i standardowe umowne klauzule ochrony danych.

6.3 Przekazywanie Twoich Danych Osobowych do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej, w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub innych odpowiednich środków, jak opisano powyżej, będzie dokonywane tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazisz na to zgodę lub w przypadkach przewidzianych w RODO i będzie przetwarzane w Twoim interesie. W takich przypadkach informujemy, że chociaż Grupa Enel przyjmuje instrukcje operacyjne wspólne dla wszystkich krajów, w których działa, przekazywanie Danych Osobowych może być narażone na ryzyko związane ze specyfiką lokalnych przepisów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.

7 Okres przechowywania danych osobowych

7.1 Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami proporcjonalności i konieczności, zgodnie z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi, a w każdym razie do czasu realizacji celów przetwarzania.

  

7.2 Jeśli Unikalny identyfikator nie jest używany do uzyskiwania dostępu do portali internetowych lub Aplikacji mobilnych uczestniczących Spółek Grupy Enel, dane rejestracyjne zostaną w każdym przypadku usunięte po upływie 5 lat od daty ostatniego dostępu.

8 Prawa osób, których dane dotyczą

8.1 Zgodnie z art. 15 - 22 RODO, w odniesieniu do przekazanych danych osobowych, masz prawo, w stosownych przypadkach, do:

a) uzyskania dostępu i zażądania kopii;

b) żądania jakichkolwiek poprawek;

c) żądania anulowania; 

d) uzyskania ograniczeń przetwarzania; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

f) otrzymywania takich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazywania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne. 

  

8.2 Masz również prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, chyba że decyzja jest niezbędna: a) do zawarcia lub wykonania umowy z Administratorem danych; b) jest dozwolona przez prawo lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie. W przypadkach a) i c) masz prawo do wyrażenia swojej opinii, zakwestionowania decyzji i uzyskania interwencji człowieka ze strony Administratora Danych. 

  

8.3 Aby skorzystać ze swoich praw i odwołać wszelkie zgody udzielone przez Ciebie na działania marketingowe i / lub profilujące, możesz wysłać wiadomość na adres e-mail: enelxway.italy.privacy@enel.com

  

8.4 Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich Danych Osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: dpo.enelxway@enel.com

  

8.5. Na koniec przypominamy, że jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych odbyło się w sposób niezgodny z rozporządzeniem europejskim 679/2016 (RODO), masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, poprzez: 

a) list polecony A/R skierowany do Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Rzym; 

b) e-mail na adres: protocollo@gpdp. to lub protocollo@pec.gpdp.it;

Polityka prywatności zaktualizowana od Styczeń 2023 r.