Denne policyen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene til brukere som oppretter sin egen digitale identitet (såkalt "Unik ID") for å få tilgang til Appen, i tillegg til det reserverte området i portalen til Enel X Way S.r.l. og i de andre Enel -gruppeselskapene som er aktivert for "Unik ID".

Denne personvernerklæringen er gitt i henhold til artikkel 13 i EU -forordning 2016/679 ("GDPR").

1. Datakontroller

EnelX Way Srl, med hovedkontor i Via Flaminia 970, 00189 - Roma, MVA -nummer 15844561009 - PEC enelxway@pec.enel.it (heretter "Enel X Way" eller "Kontrolleren"), som datakontroller, vil behandle din personlige data i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger og denne personvernerklæringen.

2. Personvernombud (DPO)

Enel X Way har utnevnt et personvernombud (DPO) som kan kontaktes på følgende e-postadresse: dpo.enelxway@enel.com.

3. Objekt og behandlingsmetoder

3.1 Enel X Way vil behandle personopplysningene du oppgir når du oppretter din digitale identitet ("Personopplysninger"). På tidspunktet for opprettelsen av Enel Unike ID kreves personopplysninger som for eksempel navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer og skatteidentifikasjonsnummer (sistnevnte bare for forbrukerkunder)-såkalt " registreringsdata " – som er nødvendig for å fullføre registreringen for å få tilgang til Appen i tillegg til å bruke tjenestene som tilbys av de enkelte selskapene i Enel -gruppen som deltar i den unike IDen. Registreringsdata, så vel som alle data som allerede kan være tilgjengelige for den behandlingsansvarlige, etter å ha blitt anskaffet som en del av andre kontraktsforhold samtidig skal ikke under noen omstendigheter overføres til andre Enel Group -selskaper. Bare registreringsdata behandles av selskapene i Enel Group som tilbyr autentiseringstjenesten, utpekt for dette formålet som databehandlere (Enel Italia S.p.A. og Enel Global Services S.r.l.).

3.2 Behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen betyr enhver operasjon eller et sett med operasjoner, utført ved hjelp av automatiserte prosesser og anvendt på personopplysninger som for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller modifisering, utvinning, konsultasjon, bruk, kommunikasjon ved overføring, formidling eller annen form for å gjøre den tilgjengelig, sammenligning eller sammenkobling, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

3.3 Vi informerer deg om at slike personopplysninger vil bli behandlet manuelt og/eller med støtte fra datamaskin eller telematikk.

4. Formål og juridisk grunnlag for behandlingen

4.1 Enel X Way skal behandle personopplysningene dine slik at du kan registrere deg og få tilgang til Appen gjennom en "Unik ID" under registrering av kontrakten. For å oppnå dette spesifikke formålet er innsending av dataene dine nødvendige: du vil ikke få tilgang til Appen hvis du ikke gjennomfører registreringen.

4.2 Førstegangs registrering: Personlige registreringsdata samles inn på det tidspunktet du oppretter din unike ID på en av nettportalene eller mobilappene som tilbyr registreringsfunksjonalitet. Opprettelsen av den unike IDen gir deg tilgang til, gjennom et enkelt brukernavn og passord, det reserverte området på webportalene og mobilappen til de deltakende Enel Group -selskapene.

Brukere som allerede var registrert for de digitale tjenestene til Enel Group -selskapene som deltok i den Unike ID -tjenesten før selve Unik ID ble opprettet, må godta vilkårene for opprettelsen av Unik ID ID for fortsatt tilgang til Appen.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å få tilgang til tjenesten med tilgangsopplysninger produsert før 9. september 2019, datoen da den unike ID -en ble introdusert.

4.3 Tilgang etter registrering: Tilgang til Appen er bare mulig gjennom Enel Unike ID. For godkjenningsformål mottar Unik ID -systemet de krypterte legitimasjonene som er angitt av brukeren for bekreftelse og validering. Dine personopplysninger vil derfor kun bli behandlet for å verifisere disse legitimasjonene og gi deg tilgang til dem på en enkel måte, og uten ytterligere kostnader fra et land der et autorisert Enel Group -selskap er tilstede. Det er underforstått at slike data for tilgang til Appen ikke blir gjort tilgjengelig for andre Enel Group -selskaper som er autorisert til å bruke den unike IDen.

4.4 Tilgang til tjenestene som er tilgjengelige gjennom Enel X Way gis på følgende måter:

a) via Appen etter registrering av den unike IDen;

b) ved bruk av identiteten som er opprettet på et sosialt nettverk (såkalt "sosial innlogging") som legitimasjon, gjelder spesielt identitetene som er opprettet med Apple Id, Facebook og Google, når alternativene er tilgjengelig. Etter aksept av vilkårene for tjenesten vil en unik ID bli knyttet til brukeren.

Dersom du ønsker tilgang til legitimasjonen i det sosiale nettverket skal Enel X Way tilgjengeliggjøre dine personopplysninger (fornavn, etternavn, e-post) i samsvar med autorisasjonene du har utstedt til det sosiale referansenettverket. Du må derfor bekrefte innstillingene fra det sosiale referansenettverket, samt lese gjeldende personvernerklæring nøye. Du kan imidlertid når som helst oppdatere eller endre informasjon som er innhentet gjennom den sosiale påloggingen.

Enel X Way beholder identifikasjonskoden som er knyttet til kontoen din med den sosiale nettverkstjenesten når du bruker den til å logge på Enel X Way eller dele innhold som er tilgjengelig på nettstedet. Dette vil bli beholdt så lenge det er nødvendig for å levere de forespurte tjenestene. Uansett, Enel X Way vil ikke ha kunnskap om legitimasjonen du bruker for å få tilgang til det sosiale nettverket. 

5. Mottakere av personopplysninger

Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for formålene som nevnt ovenfor:

a) ansatte og samarbeidspartnere i Enel X Way, spesielt personer som er autorisert og delegert til behandlingen;

b) til Enel -konsernets selskaper som tilbyr autentiseringstjenesten (Enel Italia SpA og Enel Global Services Srl), samt til tredjepartsselskaper, eller andre enheter som er satt og utfører de samme aktivitetene i outsourcing på vegne av Enel X Way som er oppnevnt til databehandlere for dette formålet;

c) til institusjoner, offentlige og private myndigheter, tilsyns- og kontrollorganer.

6. Overføring av personopplysninger

6.1 Personopplysningene dine vil bli behandlet i EU og lagret på servere i EU. De samme dataene kan behandles i land utenfor EU, forutsatt at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå er garantert, slik det er anerkjent av en tilstrekkelig avgjørelse fra EU -kommisjonen.

6.2 I mangel av en tilstrekkelig avgjørelse fra Europakommisjonen vil mulige overføringer av personopplysninger til land utenfor EU bare være mulig hvis tilstrekkelige kontraktsmessige eller forpliktende garantier gis av de behandlingsansvarlige, inkludert bindende selskapsregler og standard kontraktsmessige databeskyttelsesklausuler.

6.3 I mangel av tilstrekkelig avgjørelse eller andre passende tiltak som beskrevet ovenfor vil overføring av dine personopplysninger til tredjeland utenfor EU bare bli gjennomført dersom du eksplisitt har samtykket til det, eller i de tilfellene som er fastsatt av GDPR for å ivareta dine interesser. I disse tilfellene informerer vi deg om at selv om Enel Group utarbeider bruksanvisninger som er felles for alle landene vi opererer i, kan overføringen av dine personopplysninger være utsatt for risiko knyttet til særegenheter ved lokal lovgivning om behandling av personopplysninger .

7. Oppbevaringsperiode for personopplysninger

7.1 Personopplysninger vil bli oppbevart i samsvar med prinsippene om proporsjonalitet og nødvendighet i samsvar med eventuelle juridiske forpliktelser, og uansett inntil formålene med behandlingen er fulgt.

7.2 Hvis den unike ID -en ikke brukes for å få tilgang til webportalene eller mobilappene til de deltakende Enel -gruppeselskapene, skal registreringsdataene uansett slettes 5 år etter datoen for siste tilgang.

8. De registrertes rettigheter

8.1 I henhold til artikkel 15 - 22 i GDPR, har du, når det er aktuelt, rett til:

a) få tilgang til og be om en kopi;

b) be om eventuelle rettelser;

c) be om kansellering;

d) få begrensninger på behandlingen;

e) motsette seg behandlingen;

f) å motta slike data i et strukturert, gjenkjennbart og maskinlesbart format, og å overføre dem uten hindringer til en annen dataansvarlig der det er teknisk mulig.

8.2 Du har også rett til ikke å bli utsatt for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisk behandling, med mindre avgjørelsen er nødvendig: a) for inngåelse eller gjennomføring av en kontrakt med den behandlingsansvarlige; b) er autorisert ved lov eller c) er basert på eksplisitt samtykke. I tilfeller a) og c) har du rett til å uttrykke din mening, bestride beslutningen og få personlig behandling fra den behandlingsansvarlige.

8.3 For å utøve dine rettigheter og for å tilbakekalle ethvert samtykke du måtte ha gitt for markedsføring og/eller profilering, kan du sende en melding til e-postadressen: enelxway.italy.privacy@enel.com .

  

8.4 For ytterligere informasjon om dine personopplysninger kan du kontakte personvernombudet som kan nås på følgende e-postadresse: dpo.enelxway@enel.com .

8.5. Til slutt minner vi deg om at hvis du mener at behandlingen av dataene dine har skjedd på en måte som ikke er i samsvar med Europa Regulering 679/2016 (GDPR), er du i din rett å klage dette til tilsynsmyndigheten for beskyttelse av dine personopplysninger ved:

a) registrert brev A/R adressert til Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma; 

b) e-post på: protocollo@gpdp.it, eller protocollo@pec.gpdp.it;

Personvernerklæring oppdatert fra januar 2023