Niniejsza polityka jest realizowana zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 ("RODO")

Enel X Way S.r.l. (dalej również „Enel X Way”), jako Administrator Danych, informuje, że dane osobowe podane i pozyskane w momencie rejestracji w wybranych usługach, zarówno do wykorzystania we własnym imieniu, jak i wewnątrz firmy, a także dane niezbędne do świadczenia takich usług, w tym dane nawigacyjne, będą przetwarzane zgodnie z gwarancjami poufności i środkami bezpieczeństwa przewidzianymi w obowiązujących przepisach za pomocą narzędzi komputerowych, telematycznych i ręcznych, z logiką ściśle powiązaną z celami przetwarzania .

 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą zarówno użytkowników, którzy korzystają z usługi we własnym imieniu, jak i użytkowników, którzy korzystają z usługi jako pracownicy firmy, która podpisała umowę z Enel X Way.

W szczególności użytkownicy, którzy korzystają z Enel X Way aplikacji z Profilem Nieprywatnym, upoważniają: 
 
1) do korzystania z usługi we własnym imieniu w celu utworzenia konta z wstawieniem danych osobowych; 
2) korzystania z usługi doładowania na zasadach określonych w umowie pomiędzy Enel X Way a ich firmą – pracodawcą; 
3) korzystania z geolokalizacji w ramach tej usługi; 
4) śledzenie danych związanych z dokonanymi doładowaniami i wyświetlanie takich danych przez Twoją firmę/pracodawcę; 
5) wykorzystywania Twoich danych w celu świadczenia usług Obsługi Klienta; 
6) Do wysyłania „Electric Bites” lub podobnych biuletynów, aby być na bieżąco ze światem mobilności elektrycznej i powiązanymi inicjatywami firm Enel X Way. 
 

1. Administrator danych 
Enel X Way S.r.l., z siedzibą pod adresem Via Flaminia 970, 00189 - Rzym, numer VAT 15844561009 - PEC enelxway@pec.enel.it (zwany dalej „Enel X Way” lub „Administratorem”), jako Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

 
2. Inspektor ochrony danych (IOD)

Enel X Way wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: dpo.enelxway@enel.com. 

 
 3. Przedmiot i metody przetwarzania

Enel X Way może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Ciebie lub w każdym przypadku prawnie przez Ciebie pozyskane ("Dane Osobowe") w celu realizacji celów, dla których zostały dostarczone, w zależności od przypadku. W szczególności mogą być przetwarzane następujące Dane Osobowe:

 • Dane wspólne, osobowe i kontaktowe (np. imię i nazwisko; adres e-mail i numer telefonu);

 • Dane ekonomiczne i finansowe: dane niezbędne do płatności (np. IBAN) lub dostarczenia dowodu płatności (dane identyfikacyjne płatności) oraz wszelkie inne dane dotyczące wypłacalności i punktualności klienta;

 • Dane przeglądania: systemy informatyczne i telematyczne oraz procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi i korzystania z tej Aplikacji uzyskują podczas normalnego działania pewne dane (np. datę i godzinę dostępu, odwiedzane strony, nazwę dostawcy usług internetowych i adres protokołu internetowego (IP), za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do Witryny). datę i godzinę dostępu, odwiedzane strony, nazwa dostawcy usług internetowych i adres protokołu internetowego (IP), za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do Internetu, położenie geograficzne itp.), Których transmisja jest dorozumiana w korzystaniu z protokołów komunikacyjnych web / aplikacji lub jest przydatna do lepszego zarządzania i optymalizacji systemu wysyłania danych i wiadomości e-mail. Dane mogą być również wykorzystywane do informacji statystycznych o korzystaniu z Aplikacji oraz do monitorowania jej prawidłowego funkcjonowania, a także ogólnego wykonania usługi świadczonej w Aplikacji w okresie jej działania. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych przeciwko aplikacji. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie tej Aplikacji internetowej i mobilnej i nie ma zastosowania w odniesieniu do Danych osobowych, które można uzyskać za pośrednictwem linków do innych stron internetowych, nad którymi Enel X Way nie ma kontroli i które w związku z tym nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Enel X Way gromadzi również informacje techniczne z urządzenia mobilnego użytkownika, takie jak dane o lokalizacji lub dane dotyczące pewnych cech i wydajności urządzenia lub operatora telefonicznego /systemu operacyjnego, w tym typ urządzenia i połączenia, adres IP, metody płatności mobilnych, interakcja z innymi technologiami detalicznymi (takimi jak korzystanie z tagów NFC, Kody QR lub kupony mobilne);

 • Dane dotyczące lokalizacji: Niektóre usługi APP wykorzystują technologię, która wskazuje fizyczną lokalizację urządzenia użytkownika za pomocą danych o długości i szerokości geograficznej, na której znajduje się urządzenie, za pośrednictwem natywnych aplikacji urządzenia (tzw. „Dane lokalizacyjne”). Dane lokalizacji są udostępniane dostawcy usług mapowych Google, który konwertuje dane lokalizacji na punkt na mapie. Ta lokalizacja na mapie jest wykorzystywana przez APLIKACJĘ do świadczenia usługi żądanej przez użytkownika, np. znalezienia lokalizacji urządzenia użytkownika i odległości urządzenia użytkownika do zidentyfikowanej stacji ładowania w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z usług ładowania i rezerwacji infrastruktury ładowania. Jeśli aplikacja jest podłączona do Internetu i powiązana z jego profilem, Użytkownik zgadza się, że Enel X Way może przetwarzać Dane Lokalizacji w sposób i w celach opisanych powyżej. Użytkownicy, którzy dezaktywują funkcję geolokalizacji, nie będą mogli korzystać z usług opisanych powyżej. Polityka prywatności Google Maps jest dostępna pod następującym adresem https://www.google.com/intl/it_it/help/terms_maps.html i jest włączona do Polityki prywatności Enel X Way przez to odniesienie, o ile odnosi się do przetwarzania danych o lokalizacji lub adresu wyszukiwania przez Google.

 • Dane wymagane do utworzenia unikalnego identyfikatora: dostęp do Aplikacji mogą uzyskać tylko klienci zarejestrowani za pośrednictwem unikalnego identyfikatora Enel. Podczas tworzenia Unikalnego Identyfikatora Enel wymagane są niektóre Dane Osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nip (ten ostatni tylko dla klientów biznesowych) – tzw. "dane rejestracyjne" – niezbędne do pomyślnego zakończenia rejestracji, dostępu do zastrzeżonego obszaru oraz korzystania z usług oferowanych przez poszczególne spółki Grupy Enel uczestniczące w Unikalnym Identyfikatorze . Dane rejestracyjne, a także wszelkie dane, które mogą być już dostępne dla Administratora Danych, pozyskane w ramach innych stosunków umownych z nim, w żadnym wypadku nie będą przekazywane innym spółkom Grupy Enel. Dane rejestracyjne są również przetwarzane przez te spółki Grupy Enel, które świadczą usługę uwierzytelniania, specjalnie wyznaczone do tego celu jako podmioty przetwarzające dane (Enel Global Services S.r.l.). Przetwarzanie Danych Osobowych do celów niniejszej polityki prywatności oznacza każdą operację lub zestaw operacji, przeprowadzanych za pomocą zautomatyzowanych procesów i stosowanych do Danych Osobowych, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, ekstrakcja, konsultacje, wykorzystywanie, komunikacja poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma ich udostępniania, porównanie lub wzajemne połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie. Informujemy, że takie Dane Osobowe będą przetwarzane ręcznie i/lub przy pomocy środków komputerowych lub telematycznych. Przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z logiką organizacji i opracowania Danych Osobowych, również w odniesieniu do dzienników pochodzących z dostępu i korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem APLIKACJI, związanych z celami wskazanymi w niniejszej polityce, a w każdym przypadku , tak aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych i informacji. W przypadku transakcji internetowych przetwarzane dane są chronione poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych wdrożonych w celu ochrony połączeń i przechowywania danych finansowych (karta kredytowa, IBAN itp.).

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Enel X Way będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu osiągnięcia określonych celów i w obecności odpowiedniej podstawy prawnej przewidzianej przez obowiązujące prawo o ochronie Danych Osobowych. W szczególności Enel X Way może przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy ma zastosowanie co najmniej jedna z następujących podstaw prawnych:

 • Udzieliłeś dobrowolnej, konkretnej, świadomej, jednoznacznej i wyraźnej zgody na przetwarzanie;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na Twoje żądanie;

 • w obecności uzasadnionego interesu Enel X Way, pod warunkiem że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają pierwszeństwa;

 • na mocy obowiązku prawnego, którego Enel X Way jest zobowiązany przestrzegać.

Przekazanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne we wszystkich przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego lub w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu wdrożenia środków przedumownych podjętych na Twoje żądanie. W tych ostatnich przypadkach odmowa może uniemożliwić Enel X Way przetworzenie Twojego wniosku.

Podanie Danych Osobowych jest natomiast dobrowolne w celu realizacji celów przetwarzania, dla których wymagana jest Twoja uprzednia zgoda: w takich przypadkach brak Twojej zgody w odniesieniu do nich nie będzie miał jednak żadnego wpływu na zawarcie umowy.

Obowiązkowy lub opcjonalny charakter zgody zostanie określony w momencie gromadzenia Danych Osobowych.

W szczególności, zgodnie z art. 13 RODO, Enel X Way informuje, że może przetwarzać Twoje Dane Osobowe za pomocą narzędzi, w tym elektronicznych, w tym zautomatyzowanego przechowywania w swoich komputerowych bazach danych, w celach związanych z korzystaniem z tej Aplikacji i powiązanych oferowanych usług, a w szczególności w następujących celach:

 
a) Działania ściśle związane i niezbędne do korzystania z tej Aplikacji i korzystania z powiązanych usług. Jeśli Dane Osobowe nie zostaną podane, nie będzie możliwe korzystanie z usług żądanych przez użytkownika lub przez firmę, której użytkownik jest pracownikiem. Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania tych czynności jest zatem konieczne, aby umożliwić Enel X Way wykonanie zobowiązań umownych w celu umożliwienia korzystania z aplikacji.

Należy również zauważyć, że korzystanie z niektórych z wyżej wymienionych usług wymaga rejestracji w Aplikacji w sposób określony w lit. b) poniżej.

b) Unikalny identyfikator - rejestracja i dostęp: Dostęp do Aplikacji jest możliwy tylko poprzez Enel Unique ID. Użytkownicy, którzy byli już zarejestrowani w usługach cyfrowych Spółek Grupy Enel uczestniczących w usłudze Unikalnego ID przed utworzeniem samego Unikalnego Identyfikatora, aby nadal uzyskiwać dostęp do Aplikacji, muszą zaakceptować Warunki tworzenia Unikalnego Identyfikatora.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe uzyskanie dostępu do usługi za pomocą poświadczeń dostępu wygenerowanych przed 9 września 2019 r., datą wprowadzenia Unikalnego identyfikatora .

Pierwsza rejestracja: Osobiste dane rejestracyjne są gromadzone w momencie tworzenia unikalnego identyfikatora na jednym z portali internetowych lub Aplikacji mobilnych, które zapewniają funkcję rejestracji. Utworzenie Unikalnego Identyfikatora umożliwia dostęp, za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła, do zastrzeżonego obszaru portali internetowych i Aplikacji mobilnej uczestniczących spółek Grupy Enel.

Dostęp po rejestracji: Dostęp do Aplikacji jest możliwy tylko za pośrednictwem unikalnego identyfikatora Enel. Do celów uwierzytelniania system Unique ID otrzymuje zaszyfrowane poświadczenia wprowadzone przez użytkownika w celu ich weryfikacji i walidacji. Państwa Dane Osobowe będą zatem przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji tych danych uwierzytelniających i umożliwienia Państwu dostępu do nich w prosty sposób i bez dodatkowych opłat z jakiegokolwiek kraju, w którym obecna jest upoważniona spółka Grupy Enel. Przyjmuje się, że takie dane, w celu uzyskania dostępu do Aplikacji, nie są w żadnym wypadku udostępniane innym spółkom Grupy Enel upoważnionym do korzystania z Unikalnego ID.

Dostęp do usług dostępnych za pośrednictwem Enel X Way odbywa się w następujący sposób:

i. za pośrednictwem Aplikacji po zarejestrowaniu Unikalnego Identyfikatora;

ii. poprzez wykorzystanie danych uwierzytelniających wybranych dla tożsamości tworzonej w sieciach społecznościowych (tzw. "login społecznościowy"), w szczególności tożsamości utworzonych na AppleId, Facebooku i Google, gdy opcja jest dostępna. Po zaakceptowaniu warunków korzystania z usługi, Unikalny identyfikator zostanie powiązany z użytkownikiem.

W przypadku, gdy zdecydujesz się uzyskać dostęp za pomocą danych logowania do sieci społecznościowej, Enel X Way uzyska Twoje Dane Osobowe (Imię, Nazwisko, E-mail) zgodnie z upoważnieniami, które udzieliłeś temu portalowi społecznościowemu. W związku z tym jesteś zobowiązany do sprawdzenia ustawień udostępnionych przez portal społecznościowy, a także do uważnego zapoznania się z odpowiednią polityką prywatności. Możesz jednak w dowolnym momencie aktualizować lub modyfikować wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem logowania społecznościowego.

Enel X Way zachowa kod identyfikacyjny powiązany z Twoim kontem w referencyjnej usłudze sieci społecznościowej, gdy użyjesz go do zalogowania się do Enel X Way lub do udostępniania treści hostowanych na stronie; będą one przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia żądanych usług. W każdym razie Enel X Way nie będzie mieć wiedzy na temat poświadczeń używanych do uzyskania dostępu do sieci społecznościowej.

c) Wypełnienie zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub unijnych.

d) Wysyłanie przez Enel X Way za pośrednictwem poczty elektronicznej ofert handlowych dotyczących produktów i/lub usług podobnych do wcześniej zakupionych (tzw. soft-spam);

e) Wysyłanie „Electric Bites” lub podobnych biuletynów, aby być na bieżąco ze światem mobilności elektrycznej i powiązanymi inicjatywami firm Enel X Way;

f) Wysyłanie informacji i/lub aktualizacji funkcjonalnych w celu zarządzania i realizacji umowy oraz w celu uczestnictwa w jakichkolwiek nagrodach lub programach lojalnościowych;

g) Prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości usług oferowanych w związku z umową (np. poprzez ankiety przeprowadzane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmów telefonicznych w celu oceny satysfakcji klienta i zrozumienia, w jaki sposób poprawić jakość obsługi klienta);

h) Przeprowadzanie przez Enel X Way badań rynku, sprzedaży bezpośredniej, w tym telefonicznej, w celu umieszczenia produktów lub usług, komunikacji handlowej lub działań marketingowych.

i) Przeprowadzenie przez zidentyfikowane spółki Grupy Enel (takie jak Enel Energia S.p.a.; Enel X S.r.l.; Enel X Financial Services S.r.l.; Paytipper S.p.a.; Enel X Way S.r.l.), badań rynku, sprzedaży bezpośredniej, w tym telefonicznej, w celu umieszczania produktów lub usług, komunikacji handlowej lub działań marketingowych.

j) Prowadzenie przez Enel X Way działań profilowania w oparciu o Twoje preferencje konsumpcyjne oraz dane i informacje dotyczące Twoich wyborów zakupowych produktów lub usług Administratora danych również w celu otrzymywania ofert specjalnie dostosowanych do Twoich potrzeb.

k) Z zastrzeżeniem dobrowolnej i konkretnej zgody Klienta, zażądać od sprzedawcy energii Danych Osobowych i danych dotyczących dostaw energii elektrycznej i odnoszących się do planu taryfowego subskrybowanego przez Klienta w celu świadczenia usługi ładowania odpowiadającej planowi taryfowemu.

l) Śledzenie działań dokonywanych w Aplikacji poprzez zbieranie i przetwarzanie danych Urządzenia, do tworzenia analiz statystycznych oraz do oferowania spersonalizowanych reklam. Jeśli nie wyrazisz zgody, w celu optymalizacji ich zawartości będą wykorzystywane wyłącznie narzędzia śledzące, techniczne i technicznie równoważne, które umożliwiają podstawową funkcjonalność Aplikacji oraz tworzenie zagregowanych statystyk dotyczących odwiedzin w Aplikacji i ich nawigacji.

Dla celów określonych w pkt 4.h), 4.i), 4.j), 4.k) i 4.l) wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest opcjonalne i nie wpłynie na korzystanie z Aplikacji i powiązanej usługi.

5. Cele marketingowe i/lub profilowania

Za pomocą odpowiednich formularzy możesz swobodnie zdecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych i danych kontaktowych również do badań rynku, sprzedaży bezpośredniej, w tym sprzedaży telefonicznej, do lokowania produktów lub usług, do komunikacji handlowej lub działania marketingowe w odniesieniu do Produktów i/lub usług Enel oferowanych przez X Way lub przez firmy zewnętrzne współpracujące z Enel X Way S.r.l, jak szczegółowo opisano w punkcie 4. litera i niniejszej informacji. Za Twoją dobrowolną i wyraźną zgodą Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych powyżej celach przez firmy zewnętrzne bezpośrednio powiązane z Enel X Way S.r.l. współpracują jako niezależni administratorzy danych i/lub Enel X Way jako podmioty przetwarzające dane w ich imieniu. 

Uprzednie uzyskanie Twojej zgody w celach marketingowych opisanych powyżej nie jest wymagane, gdy kontakt odbywa się za pośrednictwem numerów telefonów (stacjonarnych i / lub komórkowych) oraz papierowych adresów pocztowych należących do podmiotów obecnych w publicznych książkach telefonicznych, w odniesieniu do których obowiązują przepisy dotyczące Registro Pubblico delle Opposizione (RPO) mają zastosowanie, umożliwiając przetwarzanie takich danych kontaktowych osobom, które nie skorzystały z prawa do sprzeciwu.

Uzyskanie Twojej zgody w celu "profilowania" umożliwia Enel X Way przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celu profilowania działań w oparciu o Twoje preferencje konsumpcyjne oraz na danych i informacjach uzyskanych przez Administratora poprzez zakup jego produktów lub usług również w celu otrzymywania ofert specjalnie dostosowanych do Twoich potrzeb.

W celu opracowania lepszych usług i produktów, które odpowiadają Twoim potrzebom, Enel X Way może korzystać z partnerstw z wybranymi firmami, które integrują, na podstawie statystycznej, informacje typu spisowego dotyczące: osobistych preferencji i zainteresowań, preferencji konsumpcyjnych, sytuacji ekonomicznej i rodzinnej, lokalizacji lub przemieszczania się danej osoby. W żadnym wypadku Twoje Dane Osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim w celach profilowania.

Adres e-mail podany przez Ciebie w ramach wszelkich umów zawartych z Enel X Way może być wykorzystywany przez Enel X Way do wysyłania ofert handlowych dotyczących produktów i/lub usług podobnych do tych wcześniej zakupionych przez Ciebie (tzw. soft-spam). Możesz jednak w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, wysyłając żądanie na dedykowaną skrzynkę pocztową, o której mowa w paragrafie 9 niniejszej polityki prywatności.

Twoje dane osobowe i kontaktowe mogą być również przetwarzane przez Enel X Way w celu przeprowadzenia, na podstawie własnego uzasadnionego interesu i po uprzednim sprawdzeniu, w odniesieniu do każdej indywidualnej inicjatywy, że interesy, prawa lub podstawowe wolności podzbioru danych nie mają pierwszeństwa za pomocą specjalnego testu bilansującego (Ocena uzasadnionego interesu), działania promocyjne dotyczące usług i produktów oferowanych przez Administratora.

Przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych może odbywać się przy użyciu "tradycyjnych" metod (takich jak poczta papierowa i/lub połączenia z operatorem) lub za pośrednictwem "zautomatyzowanych" systemów kontaktowych (takich jak SMS i/lub MMS, rozmowy telefoniczne bez interwencji operatora, e-mail, faks, aplikacje interaktywne).

Zgodę udzieloną przez Ciebie w celach marketingowych rozumie się jako udzieloną dla obu wskazanych metod, bez uszczerbku dla Twojego prawa do sprzeciwu, nawet częściowego, w odniesieniu do różnych kanałów komunikacji, za pośrednictwem których realizowane są cele marketingowe, w sposób wskazany w paragrafie 9 niniejszej polityki prywatności.

Zgoda w celach marketingowych i profilowania jest opcjonalna i nie uniemożliwia korzystania z produktów lub usług oferowanych przez Enel X Way. Każda udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie pisemnej wiadomości na adres e-mail wskazany w ust. 9 niniejszej polityki prywatności.

6. Odbiorcy danych osobowych

W celu realizacji wyżej wymienionych celów niniejszej Polityki prywatności, Enel X Way może być zmuszony do przekazania, we Włoszech i za granicą, w tym w krajach spoza Unii Europejskiej, Państwa Danych Osobowych stronom trzecim, w celu wykonania Umowy, wypełnienia zobowiązań prawnych lub prowadzenia działań instrumentalnych w celu świadczenia żądanych usług.

Twoje Dane Osobowe mogą być udostępniane:

a) pracownikom i współpracownikom Enel X Way, specjalnie wyznaczonym jako Osoby Upoważnione do przetwarzania;

b) spółkom Grupy Enel obecnym na terytorium Unii Europejskiej jako autonomiczni administratorzy danych lub podmioty przetwarzające dane, a także ich pracownikom i współpracownikom specjalnie wyznaczonym jako Osoby Upoważnione do Przetwarzania;

c) firmom zewnętrznym lub innym podmiotom, które wykonują określone działania w ramach outsourcingu w imieniu Enel X Way, jako podmiotom przetwarzającym dane, a także ich pracownikom i współpracownikom specjalnie wyznaczonym jako Osoby upoważnione do przetwarzania.

Strony te będą przetwarzać Twoje Dane Osobowe, na przykład w ramach:

 • działania związane z zarządzaniem komunikacją z klientami;

 • usługi obsługi klienta;

 • usługi fakturowania i ochrony kredytowej;

 • badania rynku, sprzedaż bezpośrednia, również telefoniczna, w celu umieszczania produktów lub usług, komunikacji handlowej, działań marketingowych i profilowania przez Enel X Way (na podstawie tego, co opisano w paragrafach 4 i 5 niniejszej Polityki prywatności).

d) instytucjom, organom publicznym i prywatnym, organom nadzorczym i kontrolnym, bankom, firmom faktoringowym i firmom obsługującym karty kredytowe, gdy jest to niezbędne do udzielania dotacji, wkładów, finansowania, dotacji i wszelkiego rodzaju udogodnień związanych z dostawą produktów i / lub usług Administratora lub gdy wymagają tego szczególne przepisy prawa, przepisy i upoważnienia;

e) firmom zewnętrznym, w tym zagranicznym, działającym w sektorze ubezpieczeń oraz w udzielaniu pożyczek, w tym przedłużeń płatności, jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy, w celu zapobiegania i kontroli ryzyka niewypłacalności, kontroli nadużyć finansowych i ochrony kredytowej, a także podmiotom działającym w zakresie windykacji należności, pozasądowo i sądownie (Spółki i/lub Kancelarie Prawne) w przypadku przeniesienia kredytów;

f) firmom, które są współadministratorami danych, jeśli takie istnieją, które wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania z Enel X Way.

Enel X Way wyda instrukcje Dla Podmiotów Przetwarzających Dane i Upoważnionych Osób w celu przyjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania poufności, bezpieczeństwa i integralności danych.

 
7. Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Te same dane mogą być przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony, uznanego w specjalnej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Ewentualne przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE, w przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, będzie możliwe tylko wtedy, gdy zaangażowani administratorzy danych i podmioty przetwarzające zapewnią odpowiednie gwarancje umowne lub oparte na umowach, w tym wiążące reguły korporacyjne i standardowe umowne klauzule ochrony danych.

Przekazywanie Twoich Danych Osobowych do państw trzecich spoza Unii Europejskiej, w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub innych odpowiednich środków, jak opisano powyżej, będzie dokonywane tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazisz na to zgodę lub w przypadkach przewidzianych w RODO i będzie przetwarzane w Twoim interesie. W takich przypadkach informujemy, że chociaż Grupa Enel przyjmuje instrukcje operacyjne wspólne dla wszystkich krajów, w których działa, przekazywanie Danych Osobowych może być narażone na ryzyko związane ze specyfiką lokalnych przepisów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.

 

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności będą przechowywane zgodnie z zasadami proporcjonalności i konieczności, a w każdym razie do czasu realizacji celów przetwarzania i zgodnie z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi, które mogą mieć zastosowanie. 

 Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny z administratorem danych, a w każdym razie przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego, po czym zostaną usunięte, bez uszczerbku dla dalszego przechowywania tych danych, gdy jest to konieczne do wypełnienia określonych zobowiązań prawnych, przepisy Urzędu dotyczące pobierania pozostałych środków oraz zarządzania sporami, skargami i działaniami prawnymi. 

Twoja dobrowolna i konkretna zgoda jest zawsze wymagana w celu przetwarzania Twoich Danych Osobowych i danych kontaktowych do badań rynku, sprzedaży bezpośredniej, w tym sprzedaży telefonicznej, umieszczania produktów lub usług, komunikacji handlowej lub działań marketingowych związanych z produktami i / lub usługami oferowanymi przez Enel X Way lub przez inne Spółki z Grupy Enel od czasu do czasu wyraźnie określone w formularzach gromadzenia danych. Zgoda jest opcjonalna. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. 

Twoja dobrowolna i konkretna zgoda jest również wymagana do przetwarzania Twoich Danych Osobowych do celów profilowania przez Enel X Way. Zgoda jest opcjonalna. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. 

 

 9. Prawa osób, których dane dotyczą 
 
Zgodnie z art. 15 - 22 RODO, w odniesieniu do przekazanych danych osobowych, masz prawo, w stosownych przypadkach, do:

a) uzyskać dostęp i zażądać kopii;

b) żądania jakichkolwiek poprawek;

c) żądania anulowania;

d) uzyskania ograniczeń przetwarzania;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

f) otrzymywania takich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazywania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych; jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Masz również prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, chyba że decyzja jest niezbędna: a) do zawarcia lub wykonania umowy z Administratorem danych; b) jest dozwolona przez prawo lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie. W przypadkach a) i c) masz prawo do wyrażenia swojej opinii, zakwestionowania decyzji oraz uzyskania interwencji człowieka ze strony Administratora.

Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych, które Cię dotyczą, które może odbywać się na podstawie uzasadnionego interesu Enel X Way. W takim przypadku Administrator Danych powstrzyma się od dalszego przetwarzania Twoich Danych Osobowych, chyba że wykaże istnienie istotnych uzasadnionych powodów do kontynuowania przetwarzania lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Informujemy również, że nadal masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie Danych Osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania dokonywanego za pomocą zautomatyzowanych systemów kontaktowych obejmuje również przetwarzanie Danych Osobowych za pomocą tradycyjnych metod kontaktu, chyba że sprzeciwisz się tylko częściowemu.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingowych i profilowania, Twoje Dane Osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: enelxway.italy.privacy@enel.com.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: dpo.enelxway@enel.com.

Na koniec przypominamy, że jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych odbyło się w sposób niezgodny z rozporządzeniem europejskim 679/2016 (RODO), masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, poprzez:

a) list polecony A/R skierowany do Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Rzym;

b) e-mail na adres: protocollo@gpdp.it lub protocollo@pec.gpdp.it;

Polityka prywatności zaktualizowana od Marzec 2023 r.